Drobečková navigace

Úvod > O nás > Začít spolu

Začít spolu

logo

Mateřská škola Čeperka je od ledna 2024 oficiálně zařazena v síti škol Začít spolu v ČR.

V mateřské škole pracujeme s dětmi v centrech aktivit a při vzdělávání dětí v maximální míře využíváme, prvků a základních principů programu ZAČÍT SPOLU. Do budoucna plánujeme odborné proškolení všech pedagogů v tomto programu.

Pod názvem Začít spolu se program nese v ČR, jinak se jedná o mezinárodní program Step By Step. Tento propracovaný vzdělávací systém je vhodný pro každé dítě. Vychází z konstruktivistického pojetí vzdělávání, staví na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání, při bezpodmínečném uplatňování pedagogického principu zaměřeného na dítě (pedocentrismus).

Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

Program Začít spolu není alternativa, ale značka kvality.

 

Hlavním cílem programu je budovat základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti (klíčové kompetence). Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ě spojeno s nadměrným stresem. Mezi další dílčí cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti, patří:

 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat

 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost

 • rozpoznávat problémy a řešit je

 • být tvůrčí, mít představivost

 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijí

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu

Principy programu Začít spolu:

 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti

 • umožňovat dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem

 • tematicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí, vytvářet projekty

 • integrovat individuální cíle do obvyklých denních činností a do celkového týdenního plánu

 • Důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ni

 • pracovat v centrech aktivit, doplňovat je vhodnými pomůckami a materiály, se kterými si mohou děti hrát, zkoumat je. Takto připravovat podmínky pro integrované (celostní) učení.

 • Důraz na účast rodiny

 • rodinu brát jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí

 • komunikační strategie, prohlubovat spolupráci s Klubem rodičů

 • pracovat s rodiči tak, aby se aktivně zapojovali do života školy, nabízet rodičům odbornou literaturu a informační materiál o dění v mateřské škole

 • vytvářet i nadále podmínky rodičům pro aktivní zapojení do výchovných činností dětí v průběhu celého dne, vytvářet prostor pro spolurozhodování, vzájemnou odpovědnost

 • vytvářet dobré partnerské vztahy mezi rodinou a týmem školy

 • Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vytvářet podmínky pro inkluzivní vzdělávání, zařazení těchto dětí (samostudium učitelek, odborné semináře, spolupráce s neurologem, pediatrem, psychologem, SPC, rehabilitačním centrem). Součástí tohoto principu je i vzdělávání dětí mimořádně nadaných a dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Mezi principy patří důraz na individuální přístup ke každému dítěti, na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ni, důraz na aktivní účast rodiny. Na všech třídách se postupně utváří ještě více podnětné prostředí (centra aktivit), které děti uspokojuje v jejich zvědavosti, prostředí, které je plné možností, odráží život, překypuje tím, co není jenom natištěno na papíře. Děti pracují v centrech aktivit, což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti si samostatně vybírají, v kterém CA budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu - setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

Mezi centra aktivit patří: Domácnost, Ateliér, Dílna, Knihy a písmena, Objevy a pokusy, Hudba, Dramatika, Manipulační hry, Kostky, Voda a písek. Počet center jsme navýšili stavební úpravou - zvětšením tříd (vybourání přilehlých skladů). Čeká nás ještě spousta práce, ale vidíme v tomto programu další kladný krok k vytvoření prostředí, ze kterého se budou děti vracet domů spokojené a šťastné.

CENTRA AKTIVIT, která najdete na všech třídách:

DOMÁCNOST je pracovní koutek, kde si děti hrají nejen „jako“, ale i doopravdy se skutečnými surovinami a nádobím. Děti zde mohou např. připravovat zeleninové nebo ovocné saláty, pomazánky, jednohubky, péct buchty, cukroví, vizovického pečivo, vařit čaje apod.

ATELIÉR je vybaven různými výtvarnými potřebami. Děti zde mohou malovat, kreslit a tvořit z různých materiálů.

DÍLNA je vybavena materiálem a nástroji, se kterými se děti mohou setkat v dílnách svých rodičů. Děti v tomto centru mohou vyrábět makety, zhotovovat předměty, zatloukat hřebíky, atd.

KNIHY A PÍSMENA je centrum vybavené knihami, písmenkovými stavebnicemi, pracovními listy, písmenkovými tiskátky, časopisy, pastelkami, fixami, tužkami apod. Děti zde mají možnost vnímat psanou a mluvenou podobu písma, manipulovat s knihami i písmeny, spontánně se učit průpravě k psaní a čtení, seznamovat se s knihou a jejím obsahem prohlížet a vyhledávat obrázky k tématům, vyprávět příběhy podle obrázků, opisovat slova apod.

DRAMATIKA - děti zde mají prostor pro napodobivé a námětové hry, pantomimu, dramatizaci scének, apod.

POKUSY A OBJEVY - centrum je vybaveno různými přírodními materiály a pomůckami, lupou, mikroskopem, váhou, materiálem, který si děti nasbíraly samy. Děti zde mohou pozorovat pod lupou nebo mikroskopem rostliny, hmyz, dělat pokusy, poměřovat předměty, pozorovat růst vlastní rostliny, dělat pokusy se světlem, s roztoky (sladkým, slaným, kyselým), pozorovat vypařování vody, provádět pokusy s magnetem apod. Na každé třídě děti pečují o zvířátko.

KOSTKY - centrum je vybaveno kostkami různých velikostí, tvarů a z různých materiálů, autíčky, značkami, dopravním kobercem, figurkami zvířat a lidí. Děti zde mohou vytvářet stavby k tématům (kde bydlím, zvířata, statek, zoo, rakety, letadla), hrát si na dopravu (stavby silnic, letišť, mostů), poznávat tvary, barvy, velikosti, třídit, určovat polohu, stavět z kostek překážkové dráhy, stavět podle plánu apod.

MANIPULAČNÍ HRY - využívají se zde různé skládačky a stavebnice, lotto, pexeso, lego, domino, mozaiky, navlékací tvary, stolní hry, puzzle, magnetické stavebnice…. Děti zde mohou vytvářet stavby ze stavebnic podle vlastní fantazie i na dané téma, hrát si s dominem, pexesem, skládat puzzle, vytvářet mozaiky z různých tvarů, hrát společenské hry, navlékat korálky podle daného návrhu i podle fantazie apod.

PÍSEK A VODA - centrum je vybaveno kontejnerem na vodu nebo písek, lopatkami, bábovičkami, kbelíky, mušlemi a jinými přírodninami, plovoucími hračkami.

HUDBA - je zde množství rytmicko-melodických nástrojů, přístupných dětem, pomůcky k objevování světa zvuků, tónů a harmonie a rytmu, sluchové pexeso, hudební nástroje, které si vyrobily samy děti apod. Děti zde mohou např. zpívat písně, vytvářet hudební doprovod k písním, vytleskávat melodii, poslouchat klasickou hudbu, řešit hudební hádanky apod.

POHYB – v centru děti naleznou různorodé tělovýchovné nářadí a náčiní k rozvoji pohybových dovedností – různé tvary a velikosti míčků, nášlapnou dráhu, nášlapné kameny, molitanové kostky, smyslový chodníček, šlápoty, kužely, tyče, lavičky, žebřiny, žíněnky…

Naším dlouhodobým záměrem je pracovat v tomto programu a neustále hledat a zdokonalovat výchovně vzdělávací postupy, které pomohou dětem při rozvíjení osobního potenciálu a růstu .